Privacyreglement

In dit Privacyreglement gebruikt Mama Kenia een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Mama Kenia registreert; Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1.  Toelichting op het Reglement

 Mama Kenia mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Mama Kenia de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Mama Kenia worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Mama Kenia vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Mama Kenia in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Mama Kenia expliciet om jouw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Mama Kenia gebruikt en het doel van het gebruik 

  Mama Kenia verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

  • klant bent van Mama Kenia;
  • een zakelijke relatie bent van Mama Kenia;
  • je aanmeldt voor nieuwsbrieven;
  • de website bezoekt;
  • werknemer bent van Mama Kenia;
  • (via het contactformulier) contact met Mama Kenia opneemt.

  Mama Kenia verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je klant bent. Volgt je een coaching traject dan worden in de verslagen ook persoonsgegevens verwerkt voor zover noodzakelijk voor het coaching traject. Ontvang je subsidie voor het coaching traject? Dan wordt ook een kopie van jouw ID-bewijs en jouw BSN-nummer verwerkt.

  Mama Kenia verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kopie ID-bewijs en BSN-nummer als je werknemer bent.

  Mama Kenia verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, als je een zakelijke relatie bent of via het contactformulier op de website contact opneemt.

  Deze gegevens stellen Mama Kenia in staat om:

  • de overeenkomst die klanten met Mama Kenia sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • de dienstverlening te kunnen leveren;
  • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
  • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing);
  • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

   

  Cookies

   Mama Kenia en derden plaatst/plaatsen cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Mama Kenia in staat om:

  • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
  • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
  • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
  • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
  • het productaanbod te verbeteren.

   

  Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

   Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Mama Kenia bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


  3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

   Mama Kenia verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Mama Kenia, tenzij:

  • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Mama Kenia met jou heeft gesloten;
  • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

  4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

   Mama Kenia verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

  Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Mama Kenia worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Mama Kenia beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

  • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Mama Kenia om in te loggen in het digitale systeem;
  • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Mama Kenia ten aanzien van alle aan Mama Kenia verstrekte persoonsgegevens;
  • technische maatregelen door Mama Kenia overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

  Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Mama Kenia bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Mama Kenia zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


  5.  Jouw rechten als betrokkene

   Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

  • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
  • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
  • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
  • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
  • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

  Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@mamakenia.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Mama Kenia.

  Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Mama Kenia en probeert Mama Kenia er samen met jou uit te komen.

  Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Mama Kenia? Ook daarvoor kun je contact met Mama Kenia opnemen.

  Uiteraard zal Mama Kenia ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

  De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Mama Kenia. Privacyreglement Mama Kenia versie juni 2021